Rukovalac:

B4B DOO BEOGRAD

MB 08710210

PIB 8710210

Beograd, ul. Južni bulevar br. 10

Ova Politika privatnosti i kolačića (u daljem tekstu: Politika) se odnosi sve podatke o ličnosti prikupljene od strane privrednog društva B4B doo kao rukovaoca podacima (u daljem tekstu: „B4B“ ili „mi“), bilo da ste nam podatke o ličnosti dostavili direktno ili smo do Vaših podataka o ličnosti došli na drugi način.

“Podatak o ličnosti" je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;

U B4B poštujemo Vašu privatnost kao naših postojećih i potencijalnih klijenata, a takođe smo posvećeni zaštiti privatnosti i svih drugih lica koji nam poveravaju svoje lične podatke.

Koje podatke sakupljamo?

Kategorije podataka o ličnosti koje u svojstvu rukovaoca prikuplja B4B su isključivo u vezi sa uslugama koje pružamo. U tom smislu možemo prikupljati sledeće kategorije ličnih podataka koje se odnose na Vas:


  • Identifikacioni podaci i poslovne informacije koje delite sa nama prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa i tokom poslovne saradnje, kao što su ime i prezime, kompanija za koju radite, pozicija i druge kontakt informacije (e-mail adresa, broj telefona, broj faksa i sl.);
  • Informacije koje su nam potrebne da bismo Vam dodeli pristup prozvodu ii usluzi, da bismo Vam obezbedili podršku i da bismo mogli da Vas kontaktiramo.
  • Informacije dobijene prilikom posete našeg sajta i slanja upita/zahteva;
  • Informacije dobijene prilikom slanja CV-ja ili prijave na neku od naših otvorenih poslovnih pozicija
  • Informacije prikupljene prilikom organizovanja promotivnih događaja i projekata koje organizujemo;
  • Bilo koje druge informacije koje neko može da nam dostavi, povodom konkretnog zahteva;

Sve podatke o ličnosti koje prikupljamo (zaposleni klijenata ili dr.) procenjene su kroz metodu procene rizika standarda ISO/IEC 27001:2013 koji je implementiran u okviru B4B, odnosno preuzete su sve raspoložive organizacione i tehničke mere u cilju zaštite bezbednosti tih podataka.

Kako prikupljamo podatke o ličnosti?

Podatke o ličnosti prikupljamo uglavnom direktno od Vas, tokom poslovne saradnje sa Vama, kao našim klijentima (ukljućujući i postupak obrade podataka pre zaključenja ugovora), putem naše web stranice ili kada zahtevate dodatne informacije od nas povodom usluga koje pružamo.

U određenim situacijama lične podatke prikupljamo i od pouzdanih trećih lica, a možemo i angažovati treća lica da prikupljaju lične podatke koji bi nam pomogli za postizanje konkretne svrhe.

U koje svrhe koristimo Vaše podatke o ličnosti?

Sve podatke o ličnosti koje prikupljamo koristimo da bi bili u mogućnosti da Vam pružimo dogovorenu uslugu. Dodatno podatke o ličnosti prikupljamo za potrebe prijema novih zaposlenih, kao i za potrebe odgovaranja na Vaše zahteve i upite.

Pravni osnov obrade podataka o ličnosti

B4B prikuplja i koristi Vaše podatke o ličnosti u svrhe opisane u ovoj Politici, a na osnovu jednog od sledećih pravnih osnova:

  Zaključenje/izvršenje ugovora. Možemo da obrađujemo Vaše lične podatke radi ispunjenja ugovornih obaveza koje proističu iz ugovora sa Vama ili Vašom kompanijom ili za preduzimanje radnji pre zaključenja ugovora;
  Pristanak. Tražićemo Vaš pristanak kada je to neophodno za obradu Vaših podataka za jednu ili više tačno određenih svrha;
  Poštovanje pravnih obaveza. U određenim slučajevima obrada Vaših podataka nam je neophodna da bi ispunili naše zakonske obaveze;
  • Obrada u određenim slučajevima može biti neophodna u cilju zaštite životno važnih interesa lica na koje se podaci odnose ili drugog fizičkog lica;
  Legitiman interes. B4B u sledećim slučajevima obradu podataka o ličnosti zasniva na legitimnom interesu:

  - Obrada podataka o ličnosti i nakon isteka rokova za čuvanje podataka u cilju odbrane interesa B4B u okviru postupaka pred različitim državnim organima (sudovi, inspekcije i sl.);

  - Video nadzor prostorija B4B kao i prostora oko poslovnih prostorija B4B iz sigurnosnih razloga. B4B će istaći obaveštenje o video nadzoru, kako bi lica bila informisana o istom.

  - u drugim slučajevima, kada je obrada neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca ili treće strane, osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose, što procenjujemo u svakom konkretnom slučaju.

Prilikom prikupljanja podataka o ličnosti, uvek možete izabrati da nam ne dostavite potrebne podatke, osim u slučaju kada informacije prikupljamo po osnovu zakona. Međutim, u tom slučaju imajte na umu da možda nećemo biti u mogućnosti da adekvatno uspostavimo, vodimo ili prekinemo poslovni odnos sa Vama ili Vašom kompanijom, niti da Vam pružimo zahtevane informacije.

Zaštita podataka o ličnosti

Posvećeni smo tome da su Vaše informacije sigurne. U cilju sprečavanja neovlašćenog pristupa ili otkrivanja, uspostavili smo odgovarajuće fizičke, elektronske i upravljačke postupke, kako bismo zaštitili i obezbedili informacije koje sakupljamo na mreži. Sertifikovani smo po standardu ISO/IEC 27001:2013 što najpre potvrđuje da smo usaglašeni po zahtevima bezbednosti informacija sa stanovišta upravljanja ljudskim resursima, upravljanje prenosnim medijima, upravljanje incidentima, usaglašenost sa svim zakonskim, podzakonskim i drugim regulatornim zahtevima.

Koliko dugo čuvamo Vaše podatke?

Podatke o ličnosti čuvamo sve dok se ne ispuni svrha zbog koje su podaci inicijalno prikupljeni, a u skladu sa našim internim aktima i zakonskim obavezama čuvanja podataka.

Nakon ispunjenja svrhe za koju su podaci o ličnosti prikupljeni, Vaše podatke o ličnosti ćemo obrisati, osim ukoliko nam ti podaci nisu nephodni za ispunjenje određenih zakonskih obaveza ili rešavanja potencijalnih sporova.

Ukoliko su podaci o ličnosti prikupljeni na osnovu datog pristanka, nakon povlačenja pristanka prestaćemo da obrađujemo Vaše podatke.

S kim delimo Vaše podatake o ličnosti

Prikupljene podatake o Vama možemo da delimo sa našim povezanim licima, ali samo u slučaju kada postoji odgovarajući pravni osnov za takvu obradu i kada su primenjene odgovarajuće tehničke i organizacione mere, a sve u skladu sa ovom Politikom.

U određenim uslovima Vaše lične podatke možemo deliti sa izabranim partnerima da bi nam pomogli da Vam pružimo određene usluge i proizvode. Naš odnos sa partnerima ćemo u svemu urediti u skladu sa pozitivnim propisima. Sva treća lica su u obavezi da postupaju sa podacima o ličnostima kao strogo poverljivima i da obrađuju podatke samo u svrhu pružanja odgovarajućih usluga.

U slučaju da dođe prenosa podataka u druge države, prenos će se izvršiti samo u one države ili delove država u koje je takav prenos prema pozitivnim propisima koji uređuju zaštitu podatka o ličnosti dozvoljen, odnosno, samo u one države koje pružaju primereni nivo zaštite fizičkih lica koji je najmanje jednak nivou zaštite koji garantuju naši pozitivni propisi. Ukoliko se javi potreba da se Vaši podaci o ličnosti prenesu u države ili deo država koji ne pružaju primereni nivo zaštite, B4B će implementirati Standardne ugovorne klauzule, a Vi ćete biti obavešteni o takvom prenosu i mogućim rizicima vezanim za takav prenos. U svakom slučaju imate pravo da uskratite pristanak za takav prenos Vaših podataka.

Ukoliko bude neophodno lične podatke možemo dostaviti na zahtev nadležnim državnim organima, organima javne vlasti koji u svrhu sprovođenja zakonskih obaveza imaju pravo pristupa podacima o ličnosti.

Upotreba kolačića

Kao i većina drugih web sajtova, B4B koristi kolačiće na svom sajtu. Kolačići su mali tekstualni fajlovi koji se čuvaju na Vašem uređaju prilikom posete naše web stranice. Kolačići ni na koji način ne omogućavaju pristup Vašem računaru ili bilo kakve informacije o Vama, osim podataka koje odaberete da podelite sa nama. Možete da prihvatite ili odbacite kolačiće. Većina web pregledača automatski prihvata kolačiće, ali obično možete izmeniti podešavanja pretraživača tako da isti odbija kolačiće.

Naš sajt koristi kolačiće „prve strane“ (kolačići postavljeni od strane B4B), i kolaćiće „treće strane“ (kolačići postavljeni od strane treće strane koja pruža usluge). Kolačiće „prve strane“ koristimo isključivo radi neophodnog funkcionisanja našeg sajta, dok kolačiće „treće strane“ koristimo u statističke svrhe (Google analytics).

Naš web sajt koristi sledeće vrste kolačića:


  • Obavezni kolačići –čine našu web stranicu upotrebljivom i omogućavaju osnovne funkcije kao što su navigacija stranicom. B4B koristi kolačiće koji su nužni za ispravno funkcionisanje web stranice kako bismo omogućili pojedine tehničke funkcije i tako Vam osigurali pozitivno korisničko iskustvo npr. kako bi pružili sadržaj na izabranom jeziku.
  • Statistički kolačići – anonimnim prikupljanjem i slanjem podataka pomažu vlasnicima stranice da shvate na koji način posetioci komuniciraju sa stranicom. Radi se o kolačićima koji B4B omogućuju web analitiku, tj. analizu upotrebe naših stranica i merenje posećenosti, koju B4B provodi kako bi poboljšao kvalitet i sadržaj ponuđenih usluga.

Naš sajt koristi i servis Google Analytics koji ima svoj set cookies-a ( https://analytics.google.com ) Informacije koje Google Analytics prikuplja, kao što su broj posetilaca našeg web sajta i dužina provedenog vremena na sajtu su anonimne.

Prihvaćene kolačiće možete obrisati ručno u bilo kom trenutku u podešavanjima Vašeg internet pretraživača. Za više informacija molimo Vas da posetite stranicu „Pomoć“ na Vašem internet pretraživaču.

Molim Vas imajte u vidu da ukoliko obrišete ili ne prihvatite kolačiće na našem sajtu, nećemo biti u mogućnosti da zapamtimo koji jezik ste izabrali.

Linkovi na druge web stranice

Naša web stranica može sadržati veze sa drugim web stranicama. Međutim, kada koristite ove veze da biste napustili našu web lokaciju, morate imati u vidu da mi nemamo nikakvu kontrolu nad sadržajem drugih web stranica. Zbog toga ne možemo biti odgovorni za zaštitu i privatnost bilo kojih podataka o ličnosti koje pružate dok posećujete takve sajtove. Trebalo bi da budete oprezni i uvek pogledajte izjavu o privatnosti koja se primenjuje na web stranici koju posećujete

Upravljanje Vašim ličnim podacima

U skladu sa pozitivinim propisima koji uređuju materiju zaštite podataka o ličnosti, imate sledeća prava:


  Pravo na pristup – imate pravo da zahtevate uvid ili kopiju svih podataka o ličnosti koje posedujemo o Vama;
  Pravo na ispravku – imate pravo da zahtevate ispravku netačnih ili nepotpunih podataka o ličnosti koje posedujemo o Vama;
  Pravo na brisanje – imate pravo da zahtevate brisanje Vaših podataka, ukoliko isti više nisu neophodni, kada zakon nalaže obavezu brisanja ili kada je obrada podataka nezakonita;
  Pravo na ograničenje obrade - imate pravo da zahtevate ograničenje obrade Vaših podataka u situacijama propisanim vašećim pozitivnim propisima koji se tiču zaštite podataka o ličnosti;
  Pravo na prenos podataka – imate pravo da zahtevate prenos Vaših podataka trećim licima;
  Pravo na prigovor – imate pravo da podnesete prigovor na obradu Vaših podataka kada se prilikom obrade podataka oslanjamo na naš legitiman interes, kada Vaša prava pretežu u odnosu na naše interese;
  Pravo na povlačenje pristanka – ukoliko Vaše podatke o ličnosti obrađujemo po osnovu pristanka, imate pravo u svakom trenutku da zahtevate povlačenje datog pristanka. Povlačenje pristanka neće uticati na zakonitost obrade koja je vršena pre povlačenja pristanka.

Nećemo prodati, distribuirati ili iznajmiti Vaše lične informacije trećim stranama, osim ako ne dobijemo Vašu dozvolu ili ako je to zakonska obaveza.

Sva prava u pogledu Vaših podataka o ličnosti možete ostvariti slanjem zahteva na mail adresu dpo@b4b.rs.

Ukoliko smatrate da Vaše podatke o ličnosti ne obrađujemo u skladu sa zakonom, možete podneti pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Informacije o deci

B4B ne skuplja svesno podatke o deci mlađoj od 16 godina ili o deci bez dozvole roditelja/ staratelja. Ako saznamo da smo prikupili lične informacije od deteta mlađeg od 16 godina, iste ćemo bez odlaganja izbrisati. Ako verujete da možemo imati bilo kakve informacije o deci ispod 16 godina molimo Vas da nas odmah i bez ustručavanja kontaktirate, a mi ćemo preuzeti odgovarajuće mere da istražimo i razrešimo situaciju.

Saradnja sa regulatornim vlastima

B4B je imenovao Lice za zaštitu podataka o ličnosti (Data protection officer – DPO).

DPO će u B4B osigurati odgovarajuću komunikaciju sa nadležnim regulatornim organom za privatnost. DPO će voditi istražne radnje, postupanje s žalbama i obaveštenje o kršenju istih. DPO će pratiti regulatorne promene i konsultovati regulatorni organ gde sprovođenje regulatornih ili tehnoloških promena dovodi do sumnje.

Kako da nam se obratite

Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili komentare u vezi sa ovom Politikom privatnosti i kolačića, budite slobodni da nam pošaljete mail na dpo@b4b.rs.

Izmene Politike

Ova politika će biti predmet redovnih revizija, a svaku ažuriranu verziju ćemo postaviti na ovu internet stranicu. Na ovaj način smatraćemo da ste pročitali i da ste saglasni sa uslovima naše Politike nad obrađivanjem ličnih podataka za gore navedene svrhe. Ukoliko se promeni Politika, nameravamo da preduzmemo svaki razumni korak da obezbedimo da su sve promene objavljene na našoj web stranici u razumnom vremenskom periodu.

U Beogradu, 07.05.2020. godine