Naslovna b4b Zagreb English
Novosti
O nama
Misija i vizija kompanije
Profil kompanije
Politika kvaliteta
Sertifikat odobrenja
Reference - korisnici
Industrijska rešenja
Zaposlenje
Kontakt
Politika kvaliteta
U sklopu aktivnosti na realizaciji projekta uvođenja sistema upravljanja kvalitetom, Uprava kompanije b4b donela je sledeću politiku kvaliteta.

1. Strateško je opredeljenje kompanije b4b d.o.o. stalno zadovoljavanje potreba i očekivanja kupaca kroz efikasnu primenu sistema upravljanja kvalitetom izgrađenog na osnovnim principima modernog menadžmenta, a prema zahtevima norme ISO 9001:2000.

2. Stalno unapređivanje kroz sistemski pristup utvrđivanju mogućnosti za poboljšavanje i definisanju akcija za poboljšavanje je način ponašanja i deo organizacione kulture kompanije b4b d.o.o.

3. Težimo da budemo pouzdan partner našim klijentima u izgradnji i primeni integrisanih informacionih sistema, koji će im pomoći u podizanju njihove konkurentnosti, uz istovremeno poštovanje primenjivih zakonskih i drugih propisa.

4. Kroz sistemski pristup upravljanju želimo da stvorimo okruženje koje će našim zaposlenima omogućiti puno ućestvovanje, te stvoriti okruženje za prepoznavanje i nagrađivanje njihovog doprinosa postizanju ciljeva kompanije.

5. Naše ciljeve ćemo postići prvenstveno kroz kontinuirano podizanje kompetentnosti naših zaposlenih i obezbeđivanjem svih drugih potrebnih resursa za efikasnu isporuku naših proizvoda i usluga.

6. Politika kvalitete obavezuje sve zaposlene kompanije b4b d.o.o. da u svim svojim poslovnim aktivnostima primenjuju njena načela.Ovom politikom kvaliteta uprava kompanije b4b želi da istakne svoju opredeljenost za ispunjavanje zahteva kupaca, odnosno korisnika usluga kompanije b4b, kao i za stalno poboljšavanje sopstvenog sistema upravljanja u cilju ostvarivanja trajnih koristi za kupce i zaposlene kompanije b4b.

Kontakt
Arhiva vesti
Početna stranica